9.2/10
085 0607 686
Storage Share
searchZoeken menu
Download

Algemene voorwaarden

Artikel 1               Definities

1.1        In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Storage Share: Storage Share Holding B.V. gevestigd aan de Hillegomstraat 12 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77213084, en haar dochtermaatschappijen in de zin van artikel 2:24a BW;
 2. Website: Storage-Share.nl die door Storage Share wordt beheerd;
 3. Dienst: de dienst die Storage Share aan de gebruiker van de Website verleent, bestaande uit het aanbieden van een website waarmee huur en verhuur van ruimtes ten behoeve van opslagdiensten tussen personen en bedrijven mogelijk wordt gemaakt;
 4. Huurder: de persoon, het bedrijf of de instelling die in het kader van de Opslagovereenkomst optreedt als hurende partij;
 5. Verhuurder: een of meer van de dochtermaatschappijen van Storage Share Holding B.V. in de zin van artikel 2:24a BW, die in het kader van de Opslagovereenkomst optreedt als de verhurende partij. Het is mogelijk dat Storage Share B.V. namens de Verhuurder optreedt, dit wordt expliciet vermeld in de Opslagovereenkomst;
 6. Reservering: een verzoek van de Huurder voor het sluiten van een Opslagovereenkomst aan de Verhuurder;
 7. Ruimte: de ruimte die de Verhuurder via de Website te huur aanbiedt en die door de Huurder wordt gehuurd van de Verhuurder. Dit betreft een object of een zelfstandig af te sluiten ruimte binnen een groter gebouw;
 8. Opslagovereenkomst: de door Huurder en Verhuurder afgesloten overeenkomst betreffende verhuur van een Ruimte voor een (on)bepaalde Opslagperiode;
 9. Opslagperiode: de periode die ligt tussen de begindatum en de einddatum van de Opslagovereenkomst die Huurder en Verhuurder via de website overeenkomen;
 10. Totale Opslagprijs: de overeengekomen prijs voor opslag en eventueel verschuldigde btw voor het huren van de Ruimte gedurende de Opslagperiode zoals aangeboden door de Verhuurder;

Artikel 2               Algemeen

2.1        Verhuurder faciliteert middels haar Website een marktplaats waar huurders een Opslagovereenkomst aan kunnen gaan voor het huren van een ruimte voor de opslag van goederen, objecten en voertuigen.

2.2        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website, alle aanbiedingen van Storage Share en alle rechtsverhoudingen tussen Storage Share en de Huurder, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend de Opslagovereenkomst. Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens als de Huurder een rechtspersoon is. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Verhuurder.

2.3        Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail met Verhuurder zijn overeengekomen.

2.4        Indien een wijziging van de Algemene Voorwaarden plaatsvindt, worden de nieuwe Algemene Voorwaarden middels een e-mail onder de aandacht gebracht bij alle Huurders.

Artikel 3               Privacy

3.1        De privacy policy van Storage Share voor verwerking en beveiliging van persoons- en betaalgegevens is te vinden op de Website. 

3.2        Storage Share heeft als onderdeel van het opslagproces het recht om Huurders dan wel potentiële Huurders te controleren op persoonlijke identiteit, kredietwaardigheid, justitiële antecedenten waaronder ook politiemutaties, justitiële documentatie en verzekeringshistorie. Op basis van deze inzichten kunnen Huurders en potentiële Huurders geweigerd worden.

3.4        Storage Share heeft het recht om de door Huurders verstrekte informatie te gebruiken voor haar eigen klantenadministratie, marktonderzoeken en gepersonaliseerde informatie en/of actiecampagnes over zijn producten en/of diensten.

3.5        Huurder gaat ermee akkoord dat op het terrein en in het gebouw video-opnamen worden gemaakt en worden bewaard. De video-opnamen worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden.

Artikel 4               Vereisten Huurder

4.1        Voor een registratie als Huurder gelden de volgende voorwaarden:

 1. De Huurder is minimaal 18 jaar oud of betreft een bedrijf of instelling;
 2. De Huurder is woonachtig of gevestigd in Nederland;
 3. De Huurder is de afgelopen 8 jaar niet uitgesloten of geweigerd door enige verzekeraar wegens slecht gedrag of zijn er om deze redenen aanvullende eisen gesteld (bijvoorbeeld hogere premie, hoger eigen risico, en/of beperking van de dekking);
 4. De Huurder is verantwoordelijk voor het feit dat hij gedurende de gehele looptijd van de Opslagovereenkomst nog steeds voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden.

Artikel 5                  Totstandkoming en beëindiging Opslagovereenkomst

5.1        Tenzij uitdrukkelijk een geldigheidsduur of termijn voor aanvaarding is vermeld, is een aanbieding door Storage Share geheel vrijblijvend. De Opslagovereenkomst komt tot stand doordat deze via de Website door de Verhuurder en de Huurder is ondertekend.

5.2        De Opslagovereenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals bepaald in de Opslagovereenkomst.

5.3        Verhuurder is bevoegd de Opslagovereenkomst zonder opgaaf van reden op te zeggen in de periode na ondertekenen van de Opslagovereenkomst, maar voor de begindatum van de Opslagovereenkomst. Verhuurder en Huurder zijn in dat geval over en weer niets aan elkaar verschuldigd.

5.4         Indien Huurder na ondertekenen van de Opslagovereenkomst, maar voor de begindatum van de Opslagovereenkomst de Opslagovereenkomst opzegt, is de Verhuurder gerechtigd om aan de Huurder een annuleringsvergoeding in rekening te brengen gelijk aan maximaal eenmaal de maandhuur van de Ruimte.

5.5         De Verhuurder is gerechtigd de Opslagovereenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden, zonder jegens de Huurder verplicht te zijn tot vergoeding van schade als gevolg van die opzegging, indien:

 1. De Huurder tekortkomt in de nakoming van enige van haar verplichtingen uit hoofde van de Opslagovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden, en deze tekortkoming, voor zover nakoming niet reeds onmogelijk is, niet binnen de door de Verhuurder bij ingebrekestelling of kennisgeving gestelde redelijke termijn is hersteld;
 2. De Huurder jegens de Verhuurder in verzuim is bij enig betalingsverplichting uit hoofde van de Opslagovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden; of
 3. De Huurder failliet is verklaard, haar faillissement is aangevraagd, surséance van betaling is verleend, haar schuldeisers een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de Huurder van toepassing is verklaard, executoriaal beslag op het vermogen van de Huurder is gelegd of de Huurder anderszins de vrije beschikking over haar vermogen kwijt raakt.

5.6         Ingeval van ontbinding van de Opslagovereenkomst als bedoeld in dit artikel 5 zal de Huurder de Ruimte uiterlijk binnen 14 dagen na de opzegging schoon, geheel ontruimd, ontgrendeld en in dezelfde staat als op de begindatum van de Opslagovereenkomst aan de Verhuurder beschikbaar stellen. Onverminderd de opzegging zal de Verhuurder gerechtigd zijn de Totale Opslagprijs aan de Huurder in rekening te brengen over de periode waarin de goederen, objecten of voertuigen zich tot voornoemde periode van 14 dagen in de Ruimte bevinden.

Artikel 6                   Opslagprijs

6.1        De Verhuurder brengt voor de verhuur van de Ruimte ingevolge de Opslagovereenkomst de Totale Opslagprijs aan de Huurder in rekening.

6.2        Totale Opslagprijs per maand bestaat uit de door de Verhuurder gewenste opslagprijs en eventueel verschuldigde btw (21%).

6.3        De verschuldigde Totale Opslagprijs en overige door de Verhuurder aan de Huurder in rekening te brengen bedragen worden per huurperiode vooraf gefactureerd aan de Huurder. Huurder zal de Totale Opslagprijs uiterlijk voor de eerste dag van de huurperiode waarop de betaling betrekking heeft voldoen, bij gebreke waarvan de Huurder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is.

6.4        De betaling van de Totale Opslagprijs geschiedt per huurperiode per automatische incasso aan de Verhuurder circa twee weken voor aanvang van de huurperiode waarop de betaling betrekking heeft. De Huurder zal aan de Verhuurder een machtiging verstrekken voor het incasseren van de betalingen. De eerste betaling van de Huurder heeft betrekking op de eerste maand na de begindatum van de Opslagovereenkomst.

6.5         De Huurder zal de overige door de Verhuurder in rekening gebrachte bedragen voldoen door overschrijving daarvan op de bankrekening van de Verhuurder binnen de door Verhuurder gestelde redelijke termijn. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn zodat de Huurder bij gebreke van tijdige betaling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is.

6.6         Indien door middel van automatische incasso de door de Huurder verschuldigde Totale Opslagprijs niet (volledig) is voldaan, dient de Huurder uiterlijk voor de eerste dag van de huurperiode waarop de betaling betrekking heeft voor betaling op een andere wijze zorg te dragen, bij gebreke waarvan de Huurder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is.

6.7         Indien de Huurder in verzuim is met de nakoming van enige betalingsverplichting jegens de Verhuurder, is de Huurder wettelijke rente aan de Verhuurder verschuldigd. Na het verstrijken van de betalingstermijn stuurt de Verhuurder aan de Huurder een betalingsherinnering. Indien de betaling na verloop van veertien (14) dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering niet heeft plaatsgevonden, is de Huurder tevens de door de Verhuurder te maken buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. In ieder geval zal de Verhuurder een administratieve vergoeding van € 20,- per herinnering in rekening brengen.

6.8        Zodra de Huurder jegens de Verhuurder en/of Storage Share in verzuim is, dan hebben de Verhuurder en Storage Share de volgende aanvullende rechten:

 1. Het recht om de Huurder de toegang tot de Ruimte te ontzeggen tot het moment dat de Verhuurder aan haar verplichtingen heeft voldaan;
 2. De mogelijkheid tot het verbreken van het (aangebrachte) slot op de Ruimte alsook tot het aanbrengen van een nieuw slot;
 3. De mogelijkheid, naar eigen inzicht, de goederen, objecten en/of voertuigen te verwijderen uit de Ruimte teneinde deze over te brengen naar alternatieve opslaglocaties zonder aansprakelijkheid voor enig verlies of schade ten gevolge van verwijdering/overdracht;
 4. De mogelijkheid om alle kosten die voortvloeien uit de verwijdering en overdracht van de goederen, objecten en voertuigen aan de Huurder in rekening te brengen alsook de bijkomende opslagkosten elders samen met alle kosten die herhaalde verwijderingen/overdrachten met zich mee zouden brengen;
 5. De mogelijkheid de Opslagovereenkomst onmiddellijk te ontbinden en vervolgens de Huurder een maandelijkse bezettingsvergoeding in rekening te brengen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse Totale Opslagprijs;
 6. De mogelijkheid de goederen, objecten en voertuigen in de Ruimte als verlaten goederen te beschouwen en zich, naar eigen goeddunken, te ontdoen van deze goederen. De opbrengsten van deze goederen komen aan Storage Share toe. Een eventueel positief saldo zal niet aan de Huurder terugbetaald worden. Een eventueel negatief saldo zal op de Huurder worden verhaald.

6.9        De Huurder gaat er mee akkoord dat de spullen, objecten en voertuigen in de Ruimte tot zekerheid dienen van Verhuurder’s recht op betaling van de Totale Opslagprijs, kosten of enig andere som verschuldigd en dat de toegang tot de Ruimte kan worden geweigerd tot op het moment dat alle uitstaande sommen betaald zijn. De Huurder aanvaardt tevens dat deze zekerheid op de spullen, objecten en voertuigen in de Ruimte tot een verlies van eigendom kan leiden.

6.10        De laagste prijsgarantie geldt alleen voor locaties waarbij deze garantie wordt genoemd op de locatiepagina en is alleen van toepassing op vergelijkbare ruimtes binnen een straal van 5 km rondom de locatie.

Artikel 7                   Verplichtingen uit de Opslagovereenkomst

7.1        Huurder is verantwoordelijk voor de goederen, objecten en/of voertuigen die zich bevinden in de Ruimte.

7.2        Huurder zal de Ruimte gebruiken conform een normaal en gereguleerd beleid. Het is Huurder niet toegestaan de Ruimte te gebruiken met enig ander doel dan opslag en stalling van goederen. Het is Huurder uitdrukkelijk niet toegestaan de Ruimte te (laten) bewonen.

7.3        De Huurder erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat niets in de Opslagovereenkomst zo kan worden uitgelegd dat de Huurder ten aanzien van de Ruimte een eigendomsbewijs of enig ander zakelijk recht verwerft. Verhuurder zal bovendien nooit fungeren als houder, bewaker of bewaarnemer van de door Huurder opgeslagen goederen, objecten of voertuigen. Bij het aangaan van de Opslagovereenkomst garandeert de Huurder als enige de juridische en/of economische eigendom van de gestalde goederen, objecten of voertuigen te bezitten en bijgevolg alle aansprakelijkheid in verband met deze goederen, objecten of voertuigen te aanvaarden. De Huurder zal Verhuurder vrijwaren en schadeloos stellen inzake alle kosten, vorderingen en/of enige andere actie van een derde partij in verband met de in de Ruimte opgeslagen goederen, objecten of voertuigen.

7.4        De Huurder zal de Ruimte gebruiken en onderhouden met de nodige zorg alsook in overeenstemming met de toegestane bestemming en de bepalingen van de Opslagovereenkomst. De Huurder zal de Ruimte te allen tijde netjes onderhouden.

7.5        De Huurder zal de Ruimte bij het einde van de Opslagovereenkomst schoon, geheel ontruimd, ontgrendeld en in dezelfde staat als op de begindatum van de Opslagovereenkomst aan de Verhuurder beschikbaar stellen. De Huurder is verantwoordelijk voor het verwijderen van enig vuil uit de Ruimte. Het is de Huurder niet toegestaan afval of goederen, objecten of voertuigen achter te laten op straffe van het betalen van de (afval)verwijderingskosten met met een minimum van 30 €/m³.

7.6        Het is Huurder in ieder geval strikt verboden (deze lijst is niet uitputtend):

 1. Juwelen, bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een emotionele of bijzonder waarde zonder toestemming van Verhuurder op te slaan in het gehuurde;
 2. Cash (contanten), waardepapieren, effecten of aandelen op te slaan in het gehuurde;
 3. Elk voorwerp dat rook, geuren of stank afgeeft op te slaan in het gehuurde;
 4. Vogels, vissen, dieren of enig ander levend organisme op te slaan in het gehuurde;
 5. Afval en alle mogelijke afvalstoffen op te slaan in het gehuurde;
 6. Voedsel en andere aan bederf onderhevige zaken – tenzij deze zodanig stevig verpakt zijn dat ze geen ongedierte aantrekken of enige ander vorm van overlast kunnen veroorzaken – op te slaan in het gehuurde;
 7. Vuurwapens, springstoffen of munitie op te slaan in het gehuurde;
 8. Illegale substanties zoals drugs, illegale voorwerpen of goederen die illegaal verkregen zijn zoals smokkelwaar of gestolen goederen, enz. op te slaan in het gehuurde;
 9. Chemicaliën, radioactieve stoffen, biologische agenten op te slaan in het gehuurde;
 10. Asbest en/of blauwleer op te slaan in het gehuurde;
 11. (kunst) mest op te slaan in het gehuurde;
 12. (Lege) Gasflessen en/of accu’s op te slaan in het gehuurde;
 13. (Lege) Jerrycans op te slaan in het gehuurde;
 14. Vuurwerk, brandbare en ontvlambare materialen of vloeistoffen waaronder benzine en diesel (met uitzondering van minimale hoeveelheden zoals aanwezig in voertuigen) op te slaan in het gehuurde;
 15. Alle mogelijke andere giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen of preparaten die als zodanig zijn hernomen onder de toepasselijke wetgeving of de lokale regelgeving op te slaan in het gehuurde;
 16. Elektrische of andere mechanische toestellen aan te sluiten of te gebruiken zonder toestemming van de Verhuurder;
 17. Het gehuurde te gebruiken als werkplaats;
 18. Zaken aan de wanden van het gehuurde te bevestigen;
 19. Gaten te boren in de wanden van het gehuurde;
 20. Het gehuurde te doen voorstellen als vestigingsadres;
 21. Huisdieren mee te nemen in het gebouw;
 22. Te roken in het gebouw;

7.7        Het is niet toegestaan de vloer zwaarder dan 250 kg per m² te belasten.

7.8        Het is Huurder niet toegestaan zaken in zijn ruimte en in het gebouw te veranderen, aan te brengen of weg te breken, ook niet aan leidingen en dergelijke.

7.9        Het is de Huurder niet toegestaan de Ruimte geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken. De opslagruimte mag alleen door de Huurder of in aanwezigheid van Huurder worden betreden.

7.10        De Huurder is verantwoordelijk voor personen die hij meebrengt naar de vestiging. De Huurder is jegens de Verhuurder aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door personen die de Huurder heeft meegenomen.

7.11        In de Opslagovereenkomst worden de door de Verhuurder en Huurder gemaakte afspraken met betrekking tot toegang tot de Ruimte opgenomen. Verhuurder en Huurder worden in staat gesteld om zelf afspraken hierover te maken.

7.12        Huurder en Verhuurder komen overeen dat indien de Huurder tekortkomt in de nakoming van art. 7.2 of 7.5, 7.6, 7.7 en/of 7.8 hij aan de Verhuurder een direct opeisbare boete verbeurt van € 5.000,-, en – indien nakoming niet reeds onmogelijk is – vermeerderd met een bedrag van € 100,- voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, onverminderd zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en onverminderd Verhuurder’s recht op (aanvullende) schadevergoeding voor zover de werkelijke schade van de Verhuurder het bedrag van voornoemde boetes overschrijdt.

7.13        Indien er naar het oordeel van Verhuurder reparaties of andere werkzaamheden verricht dienen te worden, is Huurder verplicht de benodigde personen in het gehuurde toe te laten en de te verrichten werkzaamheden te gedogen zonder dat daarvoor een schadevergoeding of vermindering van de prijs kan worden gevorderd. Dit geldt niet alleen voor reparaties of andere werkzaamheden maar ook voor renovaties of wijzigingen in en rond het gehuurde.

7.14     Verhuurder heeft te allen tijde het recht zich toegang tot het gehuurde te verschaffen. Huurder stemt door ondertekening van de Opslagovereenkomst er mee in dat Verhuurder een reservesleutel van de Ruimte bewaart waarmee Verhuurder zich toegang tot het gehuurde kan verschaffen. Verhuurder zal zichzelf of derden (zonder voorgaande toestemming van Huurder) toegang mogen verschaffen tot het gehuurde voor bijvoorbeeld inspecties van de opslagruimte ter controle van nakoming van de afspraken uit de Opslagovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden. Verhuurder zal ook toegang verschaffen tot het gehuurde aan politie en justitie, brandweer, douane en eventueel andere overheidsinstanties indien zij hiertoe verzoeken. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele schade welke geleden wordt door het verschaffen van toegang.

7.15     Het transport van zaken van de Huurder van en naar het gehuurde is geheel voor eigen risico van de Huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of vermissing aan goederen of personen gedurende het transport.

7.16     Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder lijdt indien er bestuursrechtelijke, strafrechtelijke of civielrechtelijke maatregelen worden getroffen in verband met het gebruik van de opslagruimte en/of vanwege handelingen en/of goederen van Huurder (zoals bijvoorbeeld sluiting door de burgemeester of het college van B&W, toepassing van bestuursdwang etc., ontbinding van de hoofdhuurovereenkomst etc.) en door derden (zoals overheidsinstanties) ingediende vorderingen. Huurder zal Verhuurder vrijwaren en schadeloos stellen voor alle aansprakelijkheid, schade en kosten ter zake.

Artikel 8               Verzekering en aansprakelijkheid

8.1        De Huurder zal ervoor zorgdragen dat de goederen, objecten en voertuigen die zich bevinden in de Ruimte gedurende de Opslagperiode adequaat zijn verzekerd tegen verlies en schade, waaronder in ieder geval als gevolg van brand, blikseminslag en/of ontploffing, vliegtuigen, storm, diefstal, inbraak, insluiping, water, stroom en neerslag, rook en roet, knagen en vandalisme na braak. De Huurder zal op eerste verzoek door Verhuurder een bewijs van voornoemde verzekering(en) overleggen.

8.2        Huurder dient zijn verzekeraar in te lichten over de opslag van zijn goederen op een externe locatie. De Huurder is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de opgave van de aard van de opgeslagen goederen bij zijn verzekeraar en de Huurder is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het verzekerde bedrag en de aard van de dekking.

8.3        De Huurder vrijwaart Storage Share van elke aansprakelijkheid vanwege schade aan de in de Ruimte opgeslagen goederen. De Huurder zal Storage Share, de verzekeraars van Storage Share en contractpartijen van Storage Share doorlopend vrijwaren en schadeloosstellen voor eventuele vorderingen van verhaal van de verzekeraars van de Huurder.

8.4        De Huurder vrijwaart Storage Share voor alle door haar gemaakte kosten en geleden schade als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming door de Huurder van enige van haar verplichtingen uit hoofde van artikel 7.

8.5        aansprakelijkheid van Storage Share jegens de Huurder voor een aan haar toe te rekenen schadeveroorzakend feit, (waarbij een reeks samenhangende feiten wordt beschouwd als één) is beperkt tot:

 1. een bedrag gelijk aan de huurprijs van de gehuurde Ruimte waarop het schadeveroorzakende feit betrekking heeft over een jaar of zoveel korter als de Opslagovereenkomst feitelijk heeft geduurd ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid, en
 2. in ieder geval maximaal het bedrag waarvoor de Huurder de inhoud van de Ruimte heeft verzekerd.

8.6        Storage Share zal jegens de Huurder in geen geval aansprakelijk zijn voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van winst, omzet of gemiste besparingen.

8.6        Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Huurder uit welken hoofde ook jegens Storage Share vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop de Huurder daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn.

8.7        Huurder dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben in geval van schade door Huurder aan de opstal van Verhuurder.

Artikel 9                Overmacht

9.1     Aan de Huurder komt geen beroep toe op nakoming en de wettelijke gevolgen van niet-nakoming (waaronder het recht op schadevergoeding) van enige verplichting van Verhuurder uit hoofde van de Opslagovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden of anderszins, indien de niet-nakoming niet aan de Verhuurder kan worden toegerekend. In ieder geval, doch niet uitsluitend, kan aan Storage Share niet worden toegerekend: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie of computervredebreuk door derden, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, pandemieën, excessieve prijsstijgingen, oproer, molest, brand, blikseminslag, waterschade, overstroming, diefstal, brand, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, en stroomstoring alsmede iedere andere situatie waarop Storage Share geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 10                Geschillen en toepasselijk recht

10.1     Het Nederlandse recht is toegepast op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden.

10.2     Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

Artikel 11                Overige bepalingen

11.1     Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en/of de Opslagovereenkomst nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of de Opslagovereenkomst onverminderd van kracht. Storage Share zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden en/of de Opslagovereenkomst, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding, voorts in overeenstemming met artikel 2.4.

11.2     De rechten en verplichtingen van de Huurder uit hoofde van de Opslagovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden kunnen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder niet worden overgedragen aan, of bezwaard ten gunste van, een derde. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

11.3     Storage Share is gerechtigd al haar vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de Algemene Voorwaarden, de Opslagovereenkomst of de Dienst, over te dragen aan derden of te verpanden en zal de Huurder daarvan op de hoogte stellen. In voorkomend geval is de Huurder gerechtigd de Opslagovereenkomst onmiddellijk te ontbinden zonder tot enige vergoeding van schade als gevolg van die ontbinding gehouden te zijn. De Huurder verleent hierbij reeds nu voor alsdan bij voorbaat haar medewerking aan een zodanige overdracht of verpanding.

11.4     Storage Share is gerechtigd haar rechtsverhouding tot de Huurder aan een derde over te dragen in de zin van artikel 6:159 BW. De Huurder verleent hierbij reeds nu voor alsdan bij voorbaat haar medewerking aan een zodanige overdracht

11.5     Bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of de Opslagovereenkomst die naar hun aard ten doel hebben ook na afloop van de Opslagovereenkomst te gelden, blijven na afloop van de Opslagovereenkomst onverkort gelden.

11.6     Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Opslagovereenkomst niet zal worden aangemerkt als een overeenkomst tot bewaarneming als bedoeld in artikel 7:600 BW.