Download

Algemene voorwaarden

Artikel 1               Definities

1.1        In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. a. Storage Share: Storage Share Holding B.V. gevestigd aan de Hillegomstraat 12 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77213084, en haar dochtermaatschappijen in de zin van artikel 2:24a BW;
 2. Website: Storage-Share.nl die door Storage Share wordt beheerd;
 3. Dienst: de dienst die Storage Share aan de Gebruiker verleent bestaat uit het aanbieden van een website waarmee huur en verhuur van ruimtes ten behoeve van opslagdiensten tussen personen en bedrijven mogelijk wordt gemaakt.
 4. Huurder: de persoon, bedrijf of instelling die in het kader van de Opslagovereenkomst optreedt als hurende partij;
 5. Verhuurder: een of meer van de dochtermaatschappijen van Storage Share Holding B.V. in de zin van artikel 2:24a BW, die in het kader van de Opslagovereenkomst optreedt als de verhurende partij. Het is mogelijk dat Storage Share B.V. namens de Verhuurder optreedt, dit wordt expliciet vermeld in de Opslagovereenkomst;
 6. Reservering: een verzoek van de Huurder voor het sluiten van een Opslagovereenkomst aan de Verhuurder;
 7. Ruimte: de ruimte die de Verhuurder via de Website te huur aanbiedt en die door de Huurder wordt gehuurd van de Verhuurder. Dit betreft een object of een zelfstandig af te sluiten ruimte binnen een groter gebouw;
 8. Opslagovereenkomst: de door Huurder en Verhuurder afgesloten overeenkomst betreffende verhuur van een Ruimte voor een (on)bepaalde Opslagperiode;
 9. Opslagperiode: de periode die ligt tussen de begindatum en de einddatum van de Opslagovereenkomst die Huurder en Verhuurder via de website overeenkomen;
 10. Totale Opslagprijs: de overeengekomen prijs voor opslag en eventueel verschuldigde BTW voor het huren van de Ruimte gedurende de Opslagperiode zoals aangeboden door de Verhuurder;
 11. Review: een review is een beschrijving van een ervaring van de Huurder na de Opslagperiode tussen de Huurder en de Verhuurder of Storage Share;

Artikel 2               Algemeen

2.1        Verhuurder faciliteert middels haar Website een marktplaats waar Huurders een Opslagovereenkomst aan kunnen gaan voor het huren van een ruimte voor de opslag van goederen, objecten en voertuigen.

2.2        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en daaruit volgende rechtshandelingen. Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens als de Huurder een rechtspersoon is. De eventuele algemene voorwaarden van een Huurder zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Verhuurder.

2.3        Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail met Verhuurder zijn overeengekomen.

2.4        Indien een wijziging van de Algemene Voorwaarden plaatsvindt, worden de nieuwe Algemene Voorwaarden middels een e-mail onder de aandacht gebracht bij alle Huurders.

Artikel 3               Privacy

3.1        De privacy policy van Storage Share voor verwerking en beveiliging van persoons- en betaalgegevens is te vinden op de Website. 

3.2        Storage Share heeft als onderdeel van het opslagproces het recht om Huurders dan wel potentiële Huurders te controleren op persoonlijke identiteit, kredietwaardigheid, justiële antecedenten waaronder ook politiemutaties, justitiële documentatie en verzekeringshistorie. Op basis van deze inzichten kunnen Huurders en potentiële Huurders geweigerd worden.

3.3        Alle door Huurders verstrekte informatie wordt opgenomen in dossiers die eigendom zijn van Storage Share. Deze dossiers worden bewaard in een beveiligde omgeving. Huurders hebben het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en indien nodig om rechtzetting van de gegevens te verzoeken.

3.4        Storage Share heeft het recht om de door Huurders verstrekte informatie te gebruiken voor zijn eigen klantenadministratie, marktonderzoeken en gepersonaliseerde informatie en/of actiecampagnes over zijn producten en/of diensten.

3.5        Huurder gaat ermee akkoord dat op het terrein en in het gebouw video opnamen worden gemaakt en worden bewaard. De video opnamen worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden.

Artikel 4               Vereisten Huurder

4.1        Voor een registratie als Huurder gelden de volgende voorwaarden:

 1. De Huurder is minimaal 18 jaar oud of betreft een bedrijf of instelling;
 2. De Huurder is woonachtig of gevestigd in Nederland;
 3. De Huurder is de afgelopen 8 jaar niet uitgesloten of geweigerd door enige verzekeraar wegens slecht gedrag of zijn er om deze redenen aanvullende eisen gesteld (bijvoorbeeld hogere premie, hoger eigen risico, en/of beperking van de dekking);
 4. De Huurder is verantwoordelijk voor het feit dat hij gedurende de gehele looptijd van de Opslagovereenkomst nog steeds voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden.

Artikel 5                  Totstandkoming en ontbinding van de Opslagovereenkomst

5.1        Verhuurder is vrij in het bepalen van de opslagprijs en de duur van de Opslagovereenkomst voor de door de Verhuurder aangeboden Ruimte.

5.2        Verhuurder zal middels de website kenbaar maken welke prijs hij wenst voor welke periode.

5.3        Verhuurder is bevoegd de Opslagovereenkomst zonder opgaaf van reden te beëindigen in de periode na ondertekenen van de Opslagovereenkomst, maar voor de begindatum van de Opslagovereenkomst. Verhuurder en Huurder zijn in dat geval over en weer niets van elkaar verschuldigd.

5.4         Indien Huurder na ondertekenen van de Opslagovereenkomst, maar voor de begindatum van de Opslagovereenkomst de Opslagovereenkomst wil ontbinden is dit mogelijk op straffe van de annuleringskosten of Verhuurder hiermee akkoord gaat.

5.5         De annuleringskosten betreffen de in de Opslagovereenkomst afgesproken Totale Opslagprijs of indien de Opslagperiode langer dan één maand is, betreffen de annuleringskosten maximaal één maandhuur.

Artikel 6                   Opslagprijs

6.1        De Totale Opslagprijs per maand bestaat uit de door de Verhuurder gewenste opslagprijs en eventueel verschuldigde BTW (21%).

6.2        Met het oog op de ingangsdatum heeft de eerste betaling van Huurder betrekking op de eerste maand.

6.3        De verschuldigde Totale Opslagprijs wordt per kalendermaand vooraf gefactureerd aan de Huurder. De betaling geschiedt per automatische incasso aan Storage Share B.V. circa twee weken voor de periode waarop de betaling betrekking heeft.

6.4        Indien de maandelijkse betaling van de Totale Opslagprijs niet of niet volledig is ontvangen op de overeengekomen betaaldatum, dan mag Verhuurder de Huurder de toegang tot de Ruimte ontzeggen tot het moment dat het totale uitstaande saldo betaald is. Storage Share heeft tevens het recht de Huurder een administratieve vergoeding te rekenen ter hoogte van € 20,- per herinnering. Bij iedere herinnering, aanmaning of ingebrekestelling kunnen bijkomende incassokosten in rekening worden gebracht.

6.5        Zodra de Huurder in gebreke is dan wel de Totale Opslagprijs of een vergoeding verschuldigd krachtens de Opslagovereenkomst of de Algemene Voorwaarden niet betaald is binnen 30 dagen na de overeengekomen betaaldatum dan hebben de Verhuurder en Storage Share de volgende aanvullende rechten:

 1. De mogelijkheid tot het verbreken van het (aangebrachte) slot op de Ruimte alsook tot het aanbrengen van een nieuw slot;
 2. De mogelijkheid, naar eigen inzicht, de spullen, objecten of voertuigen te verwijderen uit de Ruimte teneinde deze over te brengen naar alternatieve opslaglocaties zonder aansprakelijkheid voor enig verlies of schade ten gevolge van verwijdering/overdracht;
 3. De mogelijkheid om alle kosten die voortvloeien uit de verwijdering en overdracht van de spullen, objecten en voertuigen aan de Huurder in rekening te brengen alsook de bijkomende opslagkosten elders samen met alle kosten die herhaalde verwijderingen/overdrachten met zich mee zouden brengen;
 4. De mogelijkheid de Opslagovereenkomst onmiddellijk te beëindigen en vervolgens de Huurder een maandelijkse bezettingsvergoeding in rekening te brengen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse Totale Opslagprijs;
 5. De mogelijkheid voor Storage Share de spullen, objecten en voertuigen in de Ruimte als verlaten goederen te beschouwen en zich, naar eigen goeddunken, te ontdoen van deze goederen. De opbrengsten van deze goederen komen aan Storage Share toe. Een eventueel positief saldo zal niet aan de Huurder terugbetaald worden. Een eventueel negatief saldo zal op de Huurder worden verhaald.

6.6        De Huurder gaat er mee akkoord dat de spullen, objecten en voertuigen in de Ruimte tot zekerheid dienen van Verhuurder’s recht op betaling van de Totale Opslagprijs, kosten of enig andere som verschuldigd en dat de toegang tot de Ruimte kan worden geweigerd tot op het moment dat alle uitstaande sommen betaald zijn. De Huurder aanvaardt tevens dat deze zekerheid op de spullen, objecten en voertuigen in de Ruimte tot een verlies van eigendom kan leiden.

6.7        De laagste prijsgarantie geldt alleen voor locaties waarbij deze garantie wordt genoemd op de locatiepagina en is alleen van toepassing op vergelijkbare ruimtes binnen een straal van 5 km rondom de locatie.

Artikel 7                   Verplichtingen uit de Opslagovereenkomst

7.1        Huurder is verantwoordelijk voor zijn opgeslagen spullen of gestalde objecten en/of voertuigen.

7.2        Huurder staat ervoor in dat hij de Ruimte zal gebruiken conform een normaal en gereguleerd beleid. Het is Huurder niet toegestaan de Ruimte te gebruiken met enig ander doel dan opslag en stalling van goederen. Het is Huurder uitdrukkelijk niet toegestaan de Ruimte te (laten) bewonen.

7.3        De Huurder erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat niets in de Opslagovereenkomst zo kan worden uitgelegd dat de Huurder ten aanzien van de Ruimte een eigendomsbewijs of enig ander zakelijk recht verwerft. Verhuurder zal bovendien nooit fungeren als houder, bewaker of bewaarnemer van de door Huurder opgeslagen spullen, objecten of voertuigen. Bij het aangaan van de Opslagovereenkomst garandeert de Huurder als enige de juridische en/of economische eigendom van de gestalde spullen, objecten of voertuigen te bezitten en bijgevolg alle aansprakelijkheid in verband met deze spullen, objecten of voertuigen te aanvaarden. De Huurder zal Verhuurder vrijwaren en schadeloos stellen inzake alle kosten, vorderingen en/of enige andere actie van een derde partij in verband met de in de Ruimte opgeslagen spullen, objecten of voertuigen.

7.4        De Huurder zal de Ruimte gebruiken en onderhouden met de nodige zorg alsook in overeenstemming met de toegestane bestemming en de bepalingen van de Opslagovereenkomst. De Ruimte moet door de Huurder te allen tijde netjes onderhouden worden. De Huurder is bij het einde van de Opslagovereenkomst verantwoordelijk voor het verwijderen van enig vuil uit de Ruimte. Het is de Huurder niet toegestaan afval of spullen, objecten of voertuigen achter te laten op straffe van het betalen van de (afval)verwijderingskosten met een minimum van 30 €/m³.

7.5        Het is Huurder in ieder geval strikt verboden (deze lijst is niet uitputtend):

 1. Juwelen, bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een emotionele of bijzonder waarde zonder toestemming van Verhuurder op te slaan in het gehuurde;
 2. Cash (contanten), waardepapieren, effecten of aandelen op te slaan in het gehuurde;
 3. Elk voorwerp dat rook, geuren of stank afgeeft op te slaan in het gehuurde;
 4. Vogels, vissen, dieren of enig ander levend organisme op te slaan in het gehuurde;
 5. Afval en alle mogelijke afvalstoffen op te slaan in het gehuurde;
 6. Voedsel en andere bederf onderhevige zaken tenzij deze zodanig stevig verpakt zijn dat ze geen ongedierte aantrekken of enige ander vorm van overlast kunnen veroorzaken op te slaan in het gehuurde;
 7. Vuurwapens, springstoffen of munitie op te slaan in het gehuurde;
 8. Illegale substanties zoals drugs, illegale voorwerpen of goederen die illegaal verkregen zijn zoals smokkelwaar of gestolen goederen, enz. op te slaan in het gehuurde;
 9. Chemicaliën, radioactieve stoffen, biologische agenten op te slaan in het gehuurde;
 10. Asbest en/of blauwleer op te slaan in het gehuurde;
 11. (kunst) mest op te slaan in het gehuurde;
 12. (Lege) Gasflessen en/of accu’s op te slaan in het gehuurde;
 13. (Lege) Jerrycans op te slaan in het gehuurde;
 14. Vuurwerk, brandbare en ontvlambare materialen of vloeistoffen waaronder benzine en diesel (met uitzondering van minimale hoeveelheden zoals aanwezig in voertuigen) op te slaan in het gehuurde;
 15. Alle mogelijke andere giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen of preparaten die als zodanig zijn hernomen onder de toepasselijke wetgeving of de lokale regelgeving op te slaan in het gehuurde;
 16. Elektrische of andere mechanische toestellen aan te sluiten of te gebruiken zonder toestemming van de Verhuurder;
 17. Het gehuurde te gebruiken als werkplaats;
 18. Zaken aan de wanden van het gehuurde te bevestigen;
 19. Gaten te boren in de wanden van het gehuurde;
 20. Het gehuurde te doen voorstellen als vestigingsadres;
 21. Huisdieren mee te nemen in het gebouw;
 22. Te roken in het gebouw;

7.6        Het is niet toegestaan de vloer zwaarder dan 250 kg per m² te belasten.

7.7        Het is Huurder niet toegestaan zaken in zijn ruimte en in het gebouw te veranderen, aan te brengen of weg te breken, ook niet aan leidingen en dergelijke.

7.8        Het is de Huurder niet toegelaten de Ruimte geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken. De opslagruimte mag alleen door Huurder of in aanwezigheid van Huurder worden betreden.

7.9        De huurder is verantwoordelijk voor personen die hij meebrengt naar de vestiging. Schade veroorzaakt door personen die de huurder heeft meegenomen heeft worden op huurder verhaalt.

7.10        De Opslagovereenkomst is persoonlijk en de Huurder gaat ermee akkoord dat het verboden is de Opslagovereenkomst aan derden over te dragen behoudens voorafgaand akkoord per email van de Verhuurder.

7.11        In de Opslagovereenkomst worden de door de Verhuurder en Huurder gemaakte afspraken met betrekking tot toegang tot de Ruimte opgenomen. Verhuurder en Huurder worden in staat gesteld om zelf afspraken hierover te maken.

7.12        Huurder en Verhuurder komen overeen dat indien Huurder tekortschiet in de nakoming van art. 7.2 of 7.5, 7.6, 7.7 en 7.8 hij aan Verhuurder een direct opeisbare boete verbeurt van € 5.000,- onverminderd zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en onverminderd Verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding.

7.13        Indien er naar het oordeel van Verhuurder reparaties of andere werkzaamheden verricht dienen te worden, is de huurder verplicht de benodigde personen in het gehuurde toe te laten en de te verrichten werkzaamheden te gedogen zonder dat daarvoor een schadevergoeding of vermindering van de prijs kan worden gevorderd. Dit geldt niet alleen voor reparaties of andere werkzaamheden maar ook voor renovaties of wijzigingen in en rond het gehuurde.

7.14     Verhuurder heeft te allen tijde het recht zich toegang tot het gehuurde te verschaffen. Huurder stemt door ondertekening van deze overeenkomst er mee in dat Verhuurder een reserve-sleutel van de opslagruimte bewaard waarmee Verhuurder zich toegang tot het gehuurde kan verschaffen. Verhuurder zal zichzelf of derden (zonder voorgaande toestemming van Huurder) toegang mogen verschaffen tot het gehuurde voor bijvoorbeeld inspecties van de opslagruimte ter controle van nakoming van de afspraken uit deze overeenkomst. Verhuurder zal ook toegang verschaffen tot het gehuurde aan politie en justitie, brandweer, douane en eventueel andere overheidsinstanties indien zij hiertoe verzoeken. Verhuurder is niet verantwoordelijke voor eventuele schade welke geleden wordt door het verschaffen van toegang.

7.15     Het transport van zaken van de huurder van en naar het gehuurde is geheel voor eigen risico van de huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of vermissing aan goederen of personen gedurende het transport.

7.16     Huurder is aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder lijdt indien er bestuursrechtelijke, strafrechtelijke of civielrechtelijke maatregelen worden getroffen in verband met het gebruik van de opslagruimte en/of vanwege handelingen en/of goederen van Huurder (zoals bijvoorbeeld sluiting door de burgemeester of het college van B&W, toepassing van bestuursdwang etc., ontbinding van de hoofdhuurovereenkomst etc.) en door derden (zoals overheidsinstanties) ingediende vorderingen. Huurder zal Verhuurder vrijwaren en schadeloos stellen.

Artikel 8               Verzekering en aansprakelijkheid

8.1        Tijdens de opslag ervan moeten de goederen van de Huurder worden verzekerd tegen de risico’s van onder meer brand, blikseminslag en/of ontploffing vliegtuigen, storm, diefstal, inbraak, insluiping, water, stroom en neerslag, rook en roet, knagen en vandalisme na braak.

8.2        Huurder dient zijn verzekeraar in te lichten over de opslag van zijn spullen op een externe locatie. De Huurder is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de opgave van de aard van de opgeslagen goederen bij zijn verzekeraar en de Huurder is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het verzekerd bedrag en de aard van de dekking.

8.3        De Huurder vrijwaart Storage Share van elke aansprakelijkheid vanwege schade aan de opgeslagen goederen. De Huurder zal Storage Share, de verzekeraars van Storage Share en contractpartijen van Storage Share doorlopend vrijwaren en schadeloosstellen voor eventuele vorderingen van verhaal van de verzekeraars van de Huurder.

8.4        Eventuele aansprakelijkheid van Storage Share is beperkt tot een bedrag gelijk aan de huurprijs van de gehuurde Ruimte over een periode van maximaal een jaar of zoveel korter als de Opslagovereenkomst feitelijk heeft geduurd ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid; eventuele aansprakelijkheid van verhuurder kan in geen geval uitgaan boven het bedrag waarvoor de huurder de inhoud van de unit heeft verzekerd.

8.5        Storage Share aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de Huurder voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van winst, omzet of gemiste besparingen.

8.6        Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Huurder uit welken hoofde ook jegens Storage Share vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Huurder deze rechten en/of bevoegdheden jegens Storage Share kan aanwenden.

8.7        Huurder dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben in geval van schade door Huurder aan de opstal van Verhuurder. 

Artikel 9                Overmacht

9.1     Storage Share is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet nakomen, of niet geheel nakomen, van enige verplichting uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden ten gevolge van overmacht, inhoudende een omstandigheid welke buiten de macht van Storage Share ligt. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie of computervredebreuk door derden, diefstal, brand, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring alsmede iedere andere situatie waarop Storage Share geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 10                Geschillen en toepasselijk recht

10.1     Het Nederlandse recht is toegepast op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden.

10.2     Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

10.3     Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Storage Share zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding, voorts in overeenstemming met artikel 2.4.

10.4     Storage Share mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de Algemene Voorwaarden of de Dienst, overdragen aan derden of verpanden en zal de Huurder daarvan op de hoogte stellen. De Huurder behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden in een dergelijke situatie. De Huurder verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht alle rechten jegens de Huurder zal kunnen uitoefenen.