Download

Algemene voorwaarden

Artikel 1               Definities

1.1        In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Storage Share: Storage Share BV gevestigd aan de Haarlemmerdijk 159-1 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66717280;
 2. Website: Storage-Share.nl die door Storage Share wordt beheerd;
 3. Dienst: de dienst die Storage Share aan de Gebruiker verleent bestaat uit het aanbieden van een website waarmee huur en verhuur van ruimtes ten behoeve van opslagdiensten tussen personen en bedrijven mogelijk wordt gemaakt.
 4. Gebruiker: de natuurlijke persoon die en / of het bedrijf dat zich heeft geregistreerd middels een Profiel op de Website om gebruik te kunnen maken van de diensten die via de Website door Storage Share worden aangeboden;
 5. Huurder: de Gebruiker die in het kader van de Opslagovereenkomst optreedt als hurende partij;
 6. Verhuurder: de Gebruiker die in het kader van de Opslagovereenkomst optreedt als de verhurende partij; Het is mogelijk dat Storage Share als Verhuurder optreedt;
 7. Reservering: een verzoek van de Huurder voor het sluiten van een Opslagovereenkomst aan de Verhuurder;
 8. Ruimte: de ruimte die de Verhuurder via de Website te huur aanbiedt en die door de Huurder wordt gehuurd van de Verhuurder. Dit betreft een object of een zelfstandig af te sluiten ruimte, of een parkeerplaats binnen een groter gebouw;
 9. Opslagovereenkomst: de door Huurder en Verhuurder afgesloten overeenkomst betreffende verhuur van een Ruimte voor een (on)bepaalde Opslagperiode;
 10. Opslagperiode: de periode die ligt tussen de begindatum en de einddatum van de Opslagovereenkomst die Huurder en Verhuurder via de website overeenkomen naar aanleiding van een Huurverzoek;
 11. Totale Opslagprijs: de overeengekomen prijs voor opslag en eventueel verschuldigde BTW voor het huren van de Ruimte gedurende de Opslagperiode zoals aangeboden door de Verhuurder;
 12. Review: een review is een beschrijving van een ervaring van de Huurder na de Opslagperiode tussen de Huurder en de Verhuurder of Storage Share;

Artikel 2               Algemeen

2.1        Storage Share faciliteert middels haar Website een marktplaats waar Verhuurders en Huurders elkaar kunnen ontmoeten en tot een Opslagovereenkomst kunnen komen tot het huren van een ruimte voor de opslag van goederen, objecten en voertuigen.

2.2        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en daaruit volgende rechtshandelingen. Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens als de Gebruiker een rechtspersoon is. De eventuele algemene voorwaarden van een Gebruiker zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Storage Share.

2.3        Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail met Storage Share zijn overeengekomen.

2.4        Indien een wijziging van de Algemene Voorwaarden plaatsvindt, worden de nieuwe Algemene Voorwaarden middels een e-mail onder de aandacht gebracht bij alle Gebruikers.

Artikel 3               Gebruikers

3.1        De privacy policy van Storage Share voor verwerking en beveiliging van persoons- en betaalgegevens is te vinden op de Website. 

3.2        Storage Share heeft als onderdeel van het opslagproces het recht om Gebruikers dan wel potentiële Huurders te controleren op persoonlijke identiteit, kredietwaardigheid, crimineel verleden en verzekeringshistorie. Op basis van deze inzichten kunnen Gebruikers en potentiële Huurders geweigerd worden.

3.3        Alle door Gebruikers verstrekte informatie wordt opgenomen in dossiers die eigendom zijn van Storage Share. Deze dossiers worden bewaard in een beveiligde omgeving. Gebruikers hebben het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en indien nodig om rechtzetting van de gegevens te verzoeken.

3.4        Storage Share heeft het recht om de door Gebruikers verstrekte informatie te gebruiken voor zijn eigen klantenadministratie, marktonderzoeken en gepersonaliseerde informatie en/of actiecampagnes over zijn producten en/of diensten.

Artikel 4               Vereisten Huurder

4.1        Voor een registratie als Huurder gelden de volgende voorwaarden:

 1. De Huurder is minimaal 18 jaar oud of betreft een bedrijf;
 2. De Huurder is woonachtig of gevestigd in Nederland;
 3. De Huurder is de afgelopen 8 jaar niet uitgesloten of geweigerd door enige verzekeraar wegens slecht gedrag of zijn er om deze redenen aanvullende eisen gesteld (bijvoorbeeld hogere premie, hoger eigen risico, en/of beperking van de dekking);
 4. De Huurder is verantwoordelijk voor het feit dat hij bij ieder gebruik van de website nog steeds voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden.

Artikel 5                  Totstandkoming en ontbinding van de Opslagovereenkomst

5.1        Verhuurder is vrij in het bepalen van de opslagprijs en de duur van de Opslagovereenkomst voor de door de Verhuurder aangeboden Ruimte.

5.2        Verhuurder zal middels de website kenbaar maken welke prijs hij wenst voor welke periode.

5.3        De Huurder heeft de mogelijkheid om de Opslagovereenkomst tot 7 dagen voorafgaand aan de begindatum te ontbinden door annulering op de site of via een mail aan Verhuurder en Storage Share.

5.4         Indien een van beide partijen (Verhuurder of Huurder) de Opslagovereenkomst binnen 7 dagen tot de begindatum wil ontbinden is dit mogelijk op straffe van de annuleringskosten of indien andere partij hiermee akkoord gaat.

5.5         De annuleringskosten betreffen de in de Opslagovereenkomst afgesproken Totale Opslagprijs of indien de Opslagperiode langer dan één maand is, betreffen de annuleringskosten maximaal één maandhuur. De annuleringskosten zijn door zowel Verhuurder als Huurder te verlangen.

Artikel 6                   Opslagprijs

6.1        De Totale Opslagprijs per maand bestaat uit de door de Verhuurder gewenste opslagprijs en eventueel verschuldigde BTW (21%).

6.2        Met het oog op de ingangsdatum heeft de eerste betaling van Huurder betrekking op de eerste maand.

6.3        De verschuldigde Totale Opslagprijs wordt per kalendermaand vooraf gefactureerd aan de Huurder. De betaling geschiedt per automatische incasso aan Storage Share B.V. circa twee weken voor de periode waarop de betaling betrekking heeft.

6.4        Indien de maandelijkse betaling van de Totale Opslagprijs niet of niet volledig is ontvangen op de overeengekomen betaaldatum, dan mag Verhuurder de Huurder de toegang tot de Ruimte ontzeggen tot het moment dat het totale uitstaande saldo betaald is. Storage Share heeft tevens het recht de Huurder een administratieve vergoeding te rekenen ter hoogte van € 20,- per herinnering. Bij iedere herinnering, aanmaning of ingebrekestelling kunnen bijkomende incassokosten in rekening worden gebracht.

6.5        Zodra de Huurder in gebreke is danwel de Totale Opslagprijs of een vergoeding verschuldigd krachtens de Opslagovereenkomst of de Algemene Voorwaarden niet betaald is binnen 30 dagen na de overeengekomen betaaldatum dan hebben de Verhuurder en Storage Share de volgende aanvullende rechten:

 1. De mogelijkheid tot het verbreken van het (aangebrachte) slot op de Ruimte alsook tot het aanbrengen van een nieuw slot;
 2. De mogelijkheid, naar eigen inzicht, de spullen, objecten of voertuigen te verwijderen uit de Ruimte teneinde deze over te brengen naar alternatieve opslaglocaties zonder aansprakelijkheid voor enig verlies of schade ten gevolge van verwijdering/overdracht;
 3. De mogelijkheid om alle kosten die voortvloeien uit de verwijdering en overdracht van de spullen, objecten en voertuigen aan de Huurder in rekening te brengen alsook de bijkomende opslagkosten elders samen met alle kosten die herhaalde verwijderingen/overdrachten met zich mee zouden brengen;
 4. De mogelijkheid de Opslagovereenkomst onmiddellijk te beëindigen en vervolgens de Huurder een maandelijkse bezettingsvergoeding in rekening te brengen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse Totale Opslagprijs;
 5. De mogelijkheid voor Storage Share de spullen, objecten en voertuigen in de Ruimte als verlaten goederen te beschouwen en zich, naar eigen goeddunken, te ontdoen van deze goederen. De opbrengsten van deze goederen komen aan Storage Share toe. Een eventueel positief saldo zal niet aan de Huurder terugbetaald worden. Een eventueel negatief saldo zal op de Huurder worden verhaald.

6.6        De Huurder gaat er mee akkoord dat de spullen, objecten en voertuigen in de Ruimte tot zekerheid dienen van Verhuurder’s recht op betaling van de Totale Opslagprijs, kosten of enig andere som verschuldigd en dat de toegang tot de Ruimte kan worden geweigerd tot op het moment dat alle uitstaande sommen betaald zijn. De Huurder aanvaardt tevens dat deze zekerheid op de spullen, objecten en voertuigen in de Ruimte tot een verlies van eigendom kan leiden.

6.7        De laagste prijsgarantie geldt alleen voor locaties waarbij deze garantie wordt genoemd op de locatiepagina en is alleen van toepassing op vergelijkbare ruimtes binnen een straal van 5 km rondom de locatie.

Artikel 7                   Verplichtingen uit de Opslagovereenkomst

7.1        Huurder is verantwoordelijk voor zijn opgeslagen spullen of gestalde objecten en/of voertuigen.

7.2        Huurder staat ervoor in dat hij de Ruimte zal gebruiken conform een normaal en gereguleerd beleid. Het is Huurder niet toegestaan de Ruimte te gebruiken met enig ander doel dan opslag en stalling van goederen. Het is Huurder uitdrukkelijk niet toegestaan de Ruimte te (laten) bewonen.

7.3        De Huurder erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat niets in de Opslagovereenkomst zo kan worden uitgelegd dat de Huurder ten aanzien van de Ruimte een eigendomsbewijs of enig ander zakelijk recht verwerft. Verhuurder zal bovendien nooit fungeren als houder, bewaker of bewaarnemer van de door Huurder opgeslagen spullen, objecten of voertuigen. Bij het aangaan van de Opslagovereenkomst garandeert de Huurder als enige de juridische en/of economische eigendom van de gestalde spullen, objecten of voertuigen te bezitten en bijgevolg alle aansprakelijkheid in verband met deze spullen, objecten of voertuigen te aanvaarden. De Huurder zal Verhuurder vrijwaren en schadeloos stellen inzake alle kosten, vorderingen en/of enige andere actie van een derde partij in verband met de in de Ruimte opgeslagen spullen, objecten of voertuigen.

7.4        De Huurder zal de Ruimte gebruiken en onderhouden met de nodige zorg alsook in overeenstemming met de toegestane bestemming en de bepalingen van de Opslagovereenkomst. De Ruimte moet door de Huurder te allen tijde netjes onderhouden worden. De Huurder is bij het einde van de Opslagovereenkomst verantwoordelijk voor het verwijderen van enig vuil uit de Ruimte. Het is de Huurder niet toegestaan afval of spullen, objecten of voertuigen achter te laten op straffe van het betalen van de (afval)verwijderingskosten met een minimum van 30 €/m³.

7.5        Het is Huurder strikt verboden in de Ruimte de volgende goederen op te slaan (deze lijst is niet uitputtend):

 1. Juwelen, bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een emotionele of bijzonder waarde;
 2. Cash (contanten), waardepapieren, effecten of aandelen;
 3. Elk voorwerp dat rook, geuren of stank afgeeft;
 4. Vogels, vissen, dieren of enig ander levend organisme;
 5. Afval en alle mogelijke afvalstoffen;
 6. Voedsel en andere bederf onderhevige zaken tenzij deze zodanig stevig verpakt zijn dat ze geen ongedierte aantrekken of enige ander vorm van overlast kunnen veroorzaken;
 7. Vuurwapens, springstoffen of munitie;
 8. Illegale substanties zoals drugs, illegale voorwerpen of goederen die illegaal verkregen zijn zoals smokkelwaar of gestolen goederen, enz;
 9. Chemicaliën, radioactive stoffen, biologische agenten;
 10. Asbest en/of blauwleer,
 11. (kunst) mest;
 12. Gasflessen en/of accu’s;
 13. Vuurwerk, brandbare en ontvlambare materialen of vloeistoffen waaronder benzine en diesel (met uitzondering van minimale hoeveelheden zoals aanwezig in voertuigen);
 14. Alle mogelijke andere giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen of preparaten die als zodanig zijn hernomen onder de toepasselijke wetgeving of de lokale regelgeving.

7.6        Het is de Huurder niet toegelaten de Ruimte geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken.

7.7        De Opslagovereenkomst is persoonlijk en de Huurder gaat ermee akkoord dat het verboden is de Opslagovereenkomst aan derden over te dragen behoudens voorafgaand akkoord per email van de Verhuurder.

7.8        In de Opslagovereenkomst worden de door de Verhuurder en Huurder gemaakte afspraken met betrekking tot toegang tot de Ruimte opgenomen. Verhuurder en Huurder worden in staat gesteld om zelf afspraken hierover te maken.

7.9        Indien de Huurder handelt in strijd met de artikelen 7.2 en/of 7.8 is de Huurder jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder hierdoor mocht lijden en stelt de Huurder zich bloot aan mogelijke strafrechtelijke vervolging. De Huurder neemt er nota van dat Verhuurder, anders dan het opvragen van een foto van de gestalde spullen, objecten en voertuigen op de begindatum van het contract, niet zal controleren of nagaan of deze in overeenstemming zijn met de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Opslagovereenkomst.

7.10     In het geval wordt vermoed dat de Huurder in strijd handelt met de Opslagovereenkomst en de Algemene Voorwaarden dan heeft Verhuurder alsmede Storage Share het recht maar niet de verplichting om de bevoegde overheden hieromtrent in te lichten en zowel Verhuurder, Storage Share als deze bevoegde overheden toegang te geven tot de Ruimte voor verificatie doeleinden.

Artikel 8               Verzekering

8.1        Tijdens de opslag ervan moeten de goederen van de Huurder worden verzekerd. Huurder dient zijn verzekeraar in te lichten over de opslag van zijn spullen op een externe locatie.

8.2        De Huurder is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de opgave van de aard van de opgeslagen goederen bij zijn verzekeraar en de Huurder is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het verzekerd bedrag en de aard van de dekking.

8.3        De Huurder vrijwaart Storage Share van elke aansprakelijkheid vanwege schade aan de opgeslagen goederen. De Huurder zal Storage Share, de verzekeraars van Storage Share en contractpartijen van Storage Share doorlopend vrijwaren en schadeloos stellen voor eventuele vorderingen van verhaal van de verzekeraars van de Huurder.

8.4        Huurder dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben in geval van schade door Huurder aan de opstal van Verhuurder. 

Artikel 9             De Website

9.1     Storage Share biedt een faciliterend platform op haar website aan Huurders en Verhuurders aan ten behoeve van het huren van (een deel van) een Ruimte voor opslagdoeleinden. Storage Share is slecht in enkele gevallen een partij bij de Opslagovereenkomst.

9.2     Storage Share is nooit verantwoordelijk voor teksten en/of afbeeldingen en/of foto’s opgenomen in het aanbod die afkomstig zijn van Verhuurders. Indien de omschrijving van de Ruimte niet overeenkomt met de Ruimte die de Verhuurder daadwerkelijk verhuurt, dan is Storage Share hiervoor niet aansprakelijk.

9.3     Het is niet toegestaan van de Website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van de website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

9.4     Storage Share is een bedrijf in ontwikkeling. Dit betekent dat ook de Website en de aangeboden Dienst kan veranderen. Wij zijn derhalve altijd gerechtigd de Website en/of de Dienst te veranderen en/of af te sluiten zonder schadeplichtig te zijn jegens Gebruikers.

9.5     Storage Share zijn gerechtigd om onder voorwaarden, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens Gebruikers schadeplichtig te worden, de Dienst en de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien wij dit noodzakelijk achten, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website.

9.6     De Website bevat mogelijk hyperlinks naar sites die buiten het Storage-Share.nl-domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina’s aangegeven afwijkende voorwaarden. Storage Share is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina’s.

Artikel 10                Aansprakelijkheid

10.1     Storage Share heeft het recht om nakoming van deze Algemene Voorwaarden en van de Opslagovereenkomst te eisen indien de Gebruiker deze voorwaarden niet naleeft. Storage Share zal de Website onderhouden en laten werken, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden als de Website (of een deel daarvan) niet beschikbaar is gedurende enige tijd.

10.2     Storage Share staat er niet voor in dat de Website te allen tijde zonder fouten of onderbrekingen opereert of dat de diensten van Strorage-Share zonder fouten of onderbrekingen worden geleverd. Storage Share garandeert geen concrete resultaten. De Website is geleverd op een “as is” en “as-available” basis. Storage Share aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor het niet functioneren van applicaties of functionaliteiten.

10.3     Storage Share aanvaardt geen aansprakelijkheid indien zij niet telefonisch bereikbaar is gedurende enige tijd.

10.4     Storage Share aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid van welke informatie of gegevens dan ook die zij van derden heeft ontvangen.

10.5     Storage Share aanvaardt geen aansprakelijkheid en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor:

 1. informatie of gegevens die door een Huurder of een Verhuurder op de Website is geplaatst;
 2. schade of het te niet gaan van het gehuurde;
 3. het annuleren van een Opslagovereenkomst of het verwijderen van een profiel of andere zaken van de Website;
 4. de status van de Ruimte;
 5. diefstal van de opgeslagen spullen, objecten en voertuigen;
 6. de gevolgen van annulering of niet-naleving van de Opslagovereenkomst.

10.6     Storage Share kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die de Gebruiker heeft geleden doordat de Gebruiker via de Website een Opslagovereenkomst heeft gesloten met een andere Gebruiker. Storage Share is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van en/of samenhangt met het bezoek aan of de registratie op de Website door de Gebruiker (en/of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang daartoe) en/of uit het afgaan op informatie die op de website wordt verstrekt. Het gebruik van de Website is geheel voor risico van de Gebruiker.

10.7     Storage Share is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

10.8     Storage Share aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de Gebruiker voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van winst, omzet of gemiste besparingen.

10.9     Storage Share is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Storage Share is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.10   Huurder dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben in geval van schade door Huurder aan de opstal van Verhuurder.

10.11   Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Gebruiker uit welken hoofde ook jegens Storage Share vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Gebruiker deze rechten en/of bevoegdheden jegens Storage Share kan aanwenden.

Artikel 11                Aansprakelijkheid van en vrijwaring door Huurder en Verhuurder

11.1     De Gebruiker vrijwaart Storage Share voor alle verliezen, schades, aansprakelijkheden en kosten ten gevolge van:

 1. het in gebreke zijn of niet nakomen van een bepaling van deze voorwaarden (inclusief bepalingen van een Opslagovereenkomst en het in gebreke zijn van de betaling van een bedrag) en/of
 2. een vordering van een derde inhoudende dat de informatie die op de website is gezet in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van die derde.

Artikel 12                Overmacht

12.1     Storage Share is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet nakomen, of niet geheel nakomen, van enige verplichting uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden ten gevolge van overmacht, inhoudende een omstandigheid welke buiten de macht van Storage Share ligt. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie of computervredebreuk door derden, diefstal, brand, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring alsmede iedere andere situatie waarop Storage Share geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 13                Intellectuele Eigendom rechten

13.1     Alle Intellectuele Eigendomsrechten (hierna: IE rechten) met betrekking tot de Dienst alsmede de via de Website openbaar gemaakte content berusten bij Storage Share en/of haar licentiegevers.

13.2     Onder de voorwaarden zoals opgesteld in deze Algemene Voorwaarden, verleent Storage Share aan de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om van de Dienst gebruik te maken.

13.3     Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

13.4     Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE rechten aan Gebruikers over te dragen. Gebruikers zullen geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE rechten van Storage Share zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google Adwords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Storage Share IE rechten heeft of het gebruiken of verspreiden van materiaal waarop IE rechten rusten.

13.5     Het is tevens niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Storage Share substantiële delen van de content op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de content op te vragen of thee hergebruiken zoals bedoeld in de databankenwet. De geautomatiseerde reproductie van content middels spiders, crawlers of robots is niet toegestaan.

13.6     Onder de voorwaarde zoals in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, behouden Gebruikers in beginsel de IE rechten op alle informatie die je via de Website ter beschikking stelt.

13.7     Gebruikers erkennen en stemmen er mee in dat door het uploaden van informatie naar de Website, aan Storage Share automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sub-licentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om deze informatie in het kader van het aanbieden van de Dienst te verveelvoudigen en openbaar te maken. Deze licentie vervalt op het moment dat de gebruiker de informatie zelf van de Website verwijdert.

Artikel 14                Geschillen en toepasselijk recht

14.1     Het Nederlandse recht is toegepast op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden.

14.2     Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

14.3     Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Storage Share zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding, voorts in overeenstemming met artikel 2.4.

14.4     Storage Share mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de Algemene Voorwaarden of de Dienst, overdragen aan derden of verpanden en zal de Huurder daarvan op de hoogte stellen. De Huurder behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden in een dergelijke situatie. De Huurder verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht alle rechten jegens de Huurder zal kunnen uitoefenen.